Meer Oor Laerskool De Tyger

SKOOLHOOF: Mnr. Wiehan Smit

ADJUNKHOOF: Mnr. Marius Janse van Vuuren

DEPT HOOF: Mnr. Dicky Lombard (Intermediêre Fase), Mev. Umia Knibbs (Grondslag Fase)

EFFEKTIEWE KOMMUNIKASIE: Ter wille van effektiewe kommunikasie volg die name van die belangrike rolspelers sodat u direk met die verantwoordelike persoon kan praat.

ADMINISTRASIE:
Ontvangs: Mev. Annatjie Bekker
Debiteure: Mev. Erika Coetzee
Administratiewe Sekr.: Mev. Heila Roux
Finansies Sekr.: Mev. Nadine Kotze

SKOOL AANGELEENTHEDE:
Skoolhoof: Mnr. Wiehan Smit
Adjunkhoof: Mnr Marius Janse van Vuuren
Departementshoof (Grondslag Fase): Mev. Umia Knibbs
Departementshoof (Intermediêre Fase): Mnr. Dicky Lombard
Hoof van Senior Fase: Mnr Marius Janse van Vuuren
Rekenaartegnologie/Webwerf: Mev. Tokkie Kotzé
Skoolveiligheid: Mnr. Eddie Scott
Beheerliggaamaangeleenthede: Mnr Jacques Venter(Voorsitter)
Hoof Sportkoördineerder / Mini-sport: Mnr. Bennie Bothma
Atletiekkoördineerder: Mev. Esmé Louw
Rugby: Mnr. Bennie Bothma
Landloop: Me. Michelle Olivier
Krieket:  Mnr. Bennie Botma
Netbal: Mev. Mev. Aritha Oosthuizen
Hokkie: Me. Jana Cilliers
Tennis: Me. Monique Brand
Kultuurkoördineerder: Mev. Esmé Hills
Redenaars / Debat: Mev. M. Spangenberg
Nasorgkoördineerder: Mev. Umia Knibbs
Geboue: Mnr.JP van der Spuy/Mev. Esme Louw
Terrein: Mnr. Bennie Bothma
Finansies: Mnr. Mnr Marius Janse van Vuuren
OOV: Mev. Michelle Swanepoel
Bemarking: Mev. Esme Louw
Skooldrag: Mnr Alfred De Vries
Oortollige – of verweerde skooldrag: Mev. Tokkie Kotze

SKOOLURE:

 • Graad R: 07:45 ‑ 13:00
 • Graad 1-3: 07:45 – 13:30
 • Graad 4-7: 07:45 ‑ 14:30 (Di. 07:45-13:30)
 • Graad RR: 07:45 – 12:00

GESKIEDENIS VAN DE TYGER:

Laerskool De Tyger is ‘n openbare Afrikaans medium skool wat sy ontstaan op 19 Januarie 1965 as die Laerskool Avondale met mnr. F.L. Knoetze as eerste skoolhoof het. Omdat die naam Avondale te Engels geklink het vir ‘n Afri­kaans­ medium skool, is op die naam De Tyger besluit nadat ‘n kompe­tisie uitgeskryf is. Die naam is afgelei van die Neder­landse “Tijger­berg” wat na bewering teen 1700 deur Kommissaris Valchenier aan die koppie bokant die skool toege­ken is, nie omdat daar baie “tygers” was nie, maar vanweë die donkergroen kolle wat veroorsaak is deur fynbos wat op plekke weliger gegroei het as elders. Op 5 Maart 1966 is die Laerskool De Tyger amptelik ingewy met ‘n tuinparty voor die skool en ‘n inwydingsrede gelewer deur mnr. F.D. Conradie (LUK).

Nadat mnr. Knoetze (later dr. Knoetze) die skool aan die einde van 1969 verlaat het, is hy as skoolhoof opgevolg deur:

 • Mnr. A.P. van Niekerk (1970 ‑ 1974)
 • Mnr. P.M.J. Smit (1975 ‑ 1991)
 • Mnr. D. Triegaardt (1992 – 2006)
 • Mnr F.G. du Toit (2007 – 2016)
 • Mnr W. Smit (2017 –

Tans bied die skool onderrig aan leerders vanaf graad RR tot graad 7. Ons is een van die voederskole vir die Hoërskool Tygerberg wat oorkant die straat geleë is.

MISSIE:

By die Laerskool De Tyger verbind ons as personeel ons daartoe om die kind:

 • As individu psigies, fisies en gees­te­lik in sy tota­liteit te ontwikkel
 • Deur die oordrag van kennis en voor­beeld te lei tot self­stan­dig­heid en ewewig­tig­heid om sodoende doel­gerig en kreatief te wees
 • As individu en unieke wese te lei tot sosiale aanpas­baar­heid en ‘n persoon met hoë morele, gods­dienstige en kulturele waardes
 • As individu te respekteer en aan sy selfbeeld te bou so­dat hy kan groei tot ‘n vol­wassene wat sy plek as ‘n gebalan­seerde en verantwoordelike burger in die same­lewing sal kan volstaan.

ONS SKOOLWAPEN EN LEUSE

ONTWERPER: Mnr. Walther, tipograaf van Nasionale Boekdrukkery.

BETEKENIS: Die boompie wat deur die seun en meisie geplant word, is simbolies van die kind wat sy skoolloopbaan begin en intellektueel, emosioneel, kultureel en geestelik/godsdienstig versorg en gevoed moet word om te groei tot volwassenheid.

DIE LEUSE: “Waak en Werk” verwys na Nehemia 4:6‑21 waar Israel die mure van Jerusalem herbou het met “die troffel in die een hand en die spies in die ander”.  So word daar daagliks gewerk aan die bou van sterk karakters terwyl gewaak word teen alles wat afbrekend van aard is.

DIE SKOOLLIED

1) Na die noorde van ou Tafelberg, in die mooi Tygervallei
Staan ‘n skool met die leuse WAAK EN WERK waar ons kinders trots op bly.
Fondamente stewig word gelê en kennis uitgebou.
Aan die hoogste ideale, aan ons land en volk getrou.

2) LAERSKOOL DE TYGER ons sal hoog jou vaandel dra.
Fier en sterk sal ons WAAK EN WERK en steeds doen wat jy ons vra.
Op die sportveld sal ons openbaar ‘n ware sportmangees.
Oor heel ons land tot die verste strand sal DE TYGER geroem kan wees.

STREWE

Om vir ons leerders in hulle vormingsjare ‘n stewige grond­slag te gee sodat hulle kan groei tot verantwoordelike en gebalan­seerde lede van die gemeenskap.
Om professionele onderrig met ‘n gesonde balans tussen geeste­like, akademiese, kulturele en sport bedrywighede aan ons leerders te voorsien.
Om Christelike waardes te handhaaf en ruimte te skep vir die uit­le­wing daarvan.
Om saam met ons ouergemeenskap toe te sien dat ons leerders na vermoë presteer en dat DE TYGER sy voortreflikheid as Afrikaanse laerskool dinamies handhaaf.

TOELATINGSBELEID

 • Voorkeur sal gegee word aan kinders uit die skool se natuur­like voedingsarea wat insluit:  Avondale, Ooster­see, De Tijger, Plattekloof, Tygerberg Heuwels, Parow‑­Noord (oos van McIntyrestraat), Parow‑Oos (noord van trein­spoor).
 • Leerders uit ander gebiede word egter ook aanvaar.
 • Voorkeur word ook gegee aan ouers van kinders wat reeds positiewe bande met De Tyger het.
 • Leerders sal in Afrikaans onderrig word.
 • ‘n Maksimum getal leerders kan binne die bepalings van die Onderwyswet per klas vasgestel word om te verseker dat ‘n hoë standaard van onderrig met gemak gehandhaaf kan word.
 • Geen diskriminasie ten opsigte van ras, kultuur, godsdiens of geslag.

KURRIKULêRE BEDRYWIGHEDE

ONDERRIG

Die leerders ontvang in die laer grade hoofsaaklik klasonderrig, terwyl daar in die hoër grade met die oog op die hoërskool geleidelik na vakonderrig oorgeskakel word.
Besondere aandag word in klasverband aan die ontwik­keling van kreatiwiteit, studievaardighede en entre­preneurskap geskenk.

EKSAMINERING EN EVALUERING (grade 4 – 7)

 • ‘n Stelsel van deurlopende assessering word gevolg.
 • Toetse en klasprojekte/werktake geassesseer en in be­rekening gebring.
 • Eksamen gedurende Junie en November .  (grade 4 – 7)
 • Volledige leerverslae word kwartaalliks uitgestuur, opgevolg deur ‘n stelsel van ouerafsprake.

LEERONDERSTEUNING

INTERVENSIE T.O.V. LEER- EN ONTWIKKELINGSAGTERSTANDE

Leerders word deur die opvoeders deurlopend gemoniteer met die oog op leerondersteuning. Die betrokke leerders se konfidensiële inligting word tydens die Leerondersteuningspan se vergaderings bespreek en word met groot omsigtigheid hanteer. Daar word gepoog om die beste moontlike leerondersteuningsplanne vir elke betrokke leerder se leerbehoeftes saam te stel. In hierdie verband word die leerders verwys na die skool se gekwalifiseerde leerondersteuner.

Laerskool De Tyger beskik oor die dienste van ‘n gekwalifiseerde leerondersteuner wat hoofsaaklik fokus op leerondersteuning aan leerders in die Grondslag Fase en in diens staan van die Skoolbeheerliggaam. Hierdie diens geskied gedurende skoolure.

Die skool ontvang ook jaarliks die hulp van spraakstudente van die Universiteit Stellenbosch wat leerders van spraakhulp voorsien onder die bekwame leiding van hul dosente tydens hul praktiese opleiding. Hierdie diens geskied gedurende skoolure.

Didaktiese hulp: Leerders wat agterstande op die gebied van Taal en Wiskunde ervaar word deur die klasopvoeders identifiseer en skakel op Dinsdag middae na skoolure in by Didaktiese hulpverlening.

Skoolsielkundige – Die dienste van privaat ­siel­kundiges word gebruik waar dit nie moontlik is om die skool­sielkundige se dienste betyds te bekom nie.  In hierdie geval dra ouers self die koste.

INLIGTINGSENTRUM

Die skool beskik oor ‘n goed toegeruste biblioteek en media­sentrum. ‘n Opgeleide onderwyseres is in beheer van die biblioteek.

MUSIEK

Die skool beskik oor die dienste van opgeleide musiek­onder­wyseresse. Leerders wat musiek wil neem, word vroegtydig getoets en op ‘n waglys geplaas.  Die musiek­gelde word addisioneel tot die skoolfonds gehef.

REKENAAR

Die skool bied rekenaaronderrig aan alle leerders (graad R tot 7) in ‘n goed toegeruste rekenaar­sentrum.  Leerders ontvang rekenaaropleiding op ‘n weeklikse basis volgens die rooster.

GRAAD R

Die skool beskik tans oor 2 graad R-klasse vir leerders wat die jaar daarop in graad 1 sal wees. Dié klasse word deur twee opgeleide leerkragte hanteer en word daar verseker dat leerders deeglik voorberei word vir formele onderrig in Gr. 1.

STUDIEMETODES

Elke leerder in graad 3 ontvang ‘n kort handleiding hieroor terwyl ‘n besondere klem in die klasse hierop geplaas word.

BUITEMUURS

VERENIGINGS/KLUBS/KULTUREEL

 • Leerderraadbestuur
 • Leerderkomiteestelsel wat die volgende komitees insluit:
  • Media
  • LO
  • Biblioteek
  • Rekenaar
  • Kuns
 • Junior en senior kore
 • Kitaarlesse (graad 4 tot 7)
 • Klavieronderrig
 • Blokfluitonderrig
 • Sanglesse
 • Eisteddfod
 • Redenaars (graad 3 tot 7)
 • Voortrekkers (privaat)
 • VCSV
 • Kuns (privaat)
 • Klub Groen

SPORT

 • Rugby en mini-rugby
 • Krieket en mini-krieket
 • Netbal en mini-netbal
 • Tennis en mini-tennis
 • Atletiek
 • Landlope
 • Hokkie (graad 1 tot 7 dogters)
 • Karate word as privaatklub na ure by die skool aangebied.
 • Alhoewel binnenshuise krieket en netbal, ysskaats, golf, swem, stoei, gimnastiek en trompoppies deur privaatklubs buite die skool aangebied word, gee die skool erken­ning aan presteerders in hierdie sportsoorte.

AFWESIGHEID

Ouers moet die skool asseblief voor 08:30 in kennis stel as leerders weens siekte afwesig is. Afsprake vir besoeke aan die tandarts en dokter moet so ver moontlik vir ná skoolure gereël word.

SKAKELING MET SKOOLHOOF EN PERSONEEL

Indien u iets met die skool­hoof of ‘n leerkrag wil bespreek, skakel asseblief die skool vir ‘n afspraak. Aan die einde van elke kwartaal maak die skool afsprake met ouers.

OUERVERTEENWOORDIGING

Die ouers word verteenwoordig deur ‘n verkose Beheer­liggaam, wat in subkomitees funksioneer. Die OOV funksioneer ook as ‘n subkomitee van die Beheer­liggaam. By die onderskeie buitemuurse aktiwiteite, is ouers betrokke deur middel van ondersteunersklubs.

BESOEKE AAN SKOOL

Alle besoekers aan die skool gedurende skoolure, moet by ontvangs aanmeld.

NASORG

Die skool maak voorsiening vir nasorg gedurende die kwartaal om gesinne te help waar albei die ouers werk (slegs tot 17:30):

 • Leerders vanaf graad R – graad 7.
 • Die nasorg funksioneer nie gedurende skoolvakansies nie.
 • Vorms en verdere besonderhede kan by die sekretaresses verkry word.
 • Laai hier die nasorgreëls (PDF) af – Nasorgreëls

Would you like to start a project with us?

Etiam erat lectus, finibus eget commodo quis, tincidunt eget leo. Nullam quis vulputate orci, ac accumsan quam. Morbi fringilla congue libero


1-800-1234-567